یکشنبه, فروردين 13, 1402

راز حمایت رهبر - کمتر از 24 ساعت از شروع آشوبها رهبر انقلاب از مصوبه سران قوا حمایت کردند

راز حمایت رهبر - کمتر از 24 ساعت از شروع آشوبها رهبر انقلاب از مصوبه سران قوا حمایت کردند

اول.ماجرا از کجا آغاز شد؟
طرح سهمیهبندی بنزین و افزایش قیمت آن، از مدتها هفتـه قبل در دستور کار دولت قرار داشت، اما هر بار به دلایل مختلف با آن مخالفت میشــد و به مرحلــهی اجرا درنمیآمد. امسال اما از ســویی با توجه به تشدید فضای تحریمی علیه ایران، و از سویی دیگر افزایش بیرویهی مصرف بنزین، دولت مجددا این طرح را در دســتور کار قرار داد. به گفته ی آقای رئیس جمهور، درسال 92( یعنی شروع آغاز به کار دولت اول آقای روحانی( 56 میلیون لیتر بنزین در روز تولید میشــد کــه این رقم در ســال 98 به 107 میلیون لیتر در روز رســید. مصرف بنزین در سال گذشته و امسال، با رشــد 10درصدی همراه بود و آنگونه که آقای دکتــر روحانی به آن اشاره کردند، با همین روند، در سال 1400 ،مجددا میبایست کشورواردکنندهی بنزین شــود. برای همین )و البته دالیل دیگر(، دولت تصمیم به اجرای طرح سهمیه بندی بنزین گرفت.فارغ از بحثهای کارشناسانه پیرامون این موضوع که آیا زمان کنونی،مقطع مناســبی برای انجام این طرح بود یا نه، اجرای شتابزدهی این طرح، موجب بروز اعتراضاتی در این زمینه شد. به گفته ی دکتر احمد توکلی، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام، روز جمعه ی گذشته، به هنگام ملاقات مســئولان نظام با رهبر انقلاب به مناسبت ولادت پیامبر اکرم) )و امام صادق) ، )ایشان خطاب به رئیس جمهور میگویند، اگر میخواستید چنین کنید، چند روز زودتر یارانهای را که به مردم وعده داده بودید، به حسابشان واریز میکردید. رهبر انقلاب در ادامه تأکید کردند که حاال هم ظرف یکــی دو روز وجه مورد نظررا به حساب مردم واریز کنید. این اتفاق اما متأسفانه نیفتاد و اشرار وآشوب طلبان نیز که منتظر فرصتی برای ضربه زدن به کشور بودند،از روز شنبه وارد معرکه شدند و برخی از شهرها را به ناامنی کشاندند.

دوم. موضع رهبر انقلاب در قبال این موضوع چه بود؟
کمتر از 24 ساعت از شروع آشوبها در کشــور، رهبر انقالب، صبح روز یکشنبه )26 آبان(، در ابتدای درس خارج فقه خود، نسبت به این موضوع واکنش نشان دادند. بیانات رهبر انقالب چهار محور اساسی
داشت:

اول این که: وقتی یک چیزی مصوبه ی سران کشور هست، باید با چشم خوشبینی به او نگاه کند، بنده در این قضی ّسررشته ندارم یعنی تخصص این کار را ندارم، گفتــم هم به آقایان... من صاحبنظرّ نیستم لکن اگر سران سه قوه تصمیم بگیرند، من حمایت میکنم.«ً بعضی از مردم از این تصمیم یا نگران میشوند

دوم اینکه : یقینا ناراحت میشوند یا به ضررشان اســت یا خیال میکنند به ضررشاناست، به هر تقدیر ناراضی میشوند، لکن آتش زدن به فلان بانک، اینّ کار مردم نیســت، این کار اشرار اســت؛ این را باید توجه داشت... این مفاسد هیچ مشکلی را درست نمیکند جز اینکه عالوهی بر هر مشکلی که هست، ناامنی را هم اضافه میکند. ناامنی بزرگترین مصیبت برای هر کشوری است، برای هر جامعهای است، اینها قصدشان این است.

سوم اینکه : مسئولین هم البت ّ ه دقت کنند، مواظبت کنند، هرچهممکن است از مشکالت این کار کم کنند... چون االن گرانی هست، بنا باشد باز اضافه بشود گرانی، خب این برای مردم خیلی مشکالت درست
میکند؛ باید مراقبت کنند. این مراقبتها را اینها بکنند، مســئولین حفظ امنیت کشور هم به وظایفشان عمل کنند.

و نهایتا اینکه : مردم عزیز ما هم که خوشبختانه در قضایای گوناگون این کشور بصیرت خودشان را، آگاهی خودشان را نشان دادند، بدانند که این حوادث تلخ از ناحیهی کیســت و چگونه است، این آتش زدن
و خراب کردن و ویران کردن و دعوا کــردن و ناامنی ایجاد کردن مال چه کسی است؛ این را بفهمند، توجه کنند؛ که میفهمند هم مردم، ملتفتاند؛ و از اینها فاصله بگیرند.

سوم. چرا رهبر انقالب چنین موضعی گرفتند؟
این موضع رهبر انقالب موجب واکنشهای مختلفی شد. برخی آن را ستودند و شجاعانه و مروتآمیز معنا کردند و برخی دیگر نیز این موضع رهبر انقلاب را عجیب دانســتند و انتظار چنین موضعی را نداشتند.
شــاید یکی از دالیل اصلی عدم انتظار این موضع رهبر انقلاب کم توجهی به »منطق حکمرانی« ایشــان باشــد. در منطــق حکمرانی رهبر انقــاب، یکی از پایههای اساســی تداوم حاکمیت، »حفظ ســاختارهای
رسمی« است. حفظ ســاختارهای رســمی و مکانیســمهای طراحی شده ی قانونی، آنقــدر برای رهبر انقــاب از اهمیت برخوردار اســت که هرکجا ببینند این ســاختارها به بهانهای در حال مخدوش شدن اســت، بالفاصله وارد میدان میشــوند. البته تأکید بر ســاختارهای قانونی و پایبندی به آنهــا، در دل خود پایبندی بــه »مردمســاالری« را هــم دارد. در همین ماجرا، مصوبه ی ســران ســه قوه و نه دولــت - هر چنــد دولت و رئیسجمهــور در آن نقــش محوری دارند- یعنی مصوبــهای که دو ضلعش نمایندگان مســتقیم مردم هســتند. این همان منطق ورود مقتدرانه ی رهبر انقلاب در ماجرای فتنهی 88 اســت. درفتنهی 88 ،برخی افراد به بهانهی دروغین تقلب در انتخابات، ساختارهای رسمی و قانونی کشور را زیر سؤال برده و خواهان برگزاری مجدد انتخابات شدند. رهبر انقلاب اما در مقابل، به حفظ »مکانیســمهای قانونی« که صیانت از رای مردم در گرو آن بود، تأکید کردند. در جلسهی 26 خرداد 88 رهبر انقلاب با نمایندگان نامزدهای انتخاباتی، صراحتا چنین گفتند: »ممکن است کسانی اشکالاتی و اعتراضاتی را بر
مجاری گوناگون امور در انتخابات ثبت کرده باشند و اعتراض داشته باشند. خب ً باید انجام بگیرد... ]اما[ راه های قانونی وجود دارد. رســیدگی به اینها حتما قانونی است. من به آقای مهندس موســوی هم گفتم؛ ایشان هم قبول کرد از من که راه، راه قانونی است؛ از همان طریق قانونی مشی کنند، من هم قرص و محکم پشتش میایستم.« از طرف دیگر، تجربهی آشوبهای اخیر در کشورهایی چون عراق نشان داده است که به موازات آنکه پیام اختالف و چندگانگی میان مسئولان به جامعه منتقل شود، زمینه برای تشدید آشوبها و ناامنیها بیشتر خواهد شد.

چهارم. چرا رهبر انقلاب به این سرعت ورود کردند؟
آذرماه سال گذشــته، رهبر انقالب با اشاره به نقشــهی آمریکاییها برای آشوب ّل امســال که سال ۹۷ اســت اعالم کردند که ایران در ایران، چنین فرمودند: »اوِ تابستان داغی خواهد داشت... یعنی همین اختالف و دعوا و این را بکش به خیابان و آن را بیاور در عرصــه و ]بین[ این گروه با آن گروه، آن گــروه با آن گروه ]دیگر[،جنگ راه میاندازیم، دعوا راه میاندازیم؛ هدفشــان این بود. به کوری چشم آنها عزیزمان تابستان امسال یکی از بهترین تابستانهای ســال بود... من هم به ملت عرض میکنم این بیداری را حفظ کنید؛ اینکه اینها گفتند در سال ۹۷ ما چنین میکنیم، چنان میکنیم، و نقشه هایی را برای جمهوری اسالمی ابراز کردند -یعنی در واقع نقشهشــان لو رفت- این ممکن است فریب باشد؛ ممکن است جنجال را برای سال ۹۷ بکنند، نقشه را برای سال ۹۸ بکشــند.« 21/9/97 حدود بیست روزپیش نیز رهبر انقالب در دانشگاه پدافند ارتش، مجددا با طرح مسألهی »فتنه«،از نیروهای امنیتی خواستند که مراقب آن باشند: »آن چیزی هم که در این زمینه مخصوص نیروهایی حافظ امنیت ونیروهای مسلح است این است که مراقب فتنه باشند ؛در قران یک جا میفرمایید: الفتنه اََشُّدِ مَن َ القتل در یک جای دیگر میفرماید الفتنه اکبر من قتل - اشد یعنی سخت تر و اکبر یعنی بزرگتر. کشتار چیز بدی است،نامطلوب است اما فتنه از آن بدتر است. خب اگر فتنه از قتل بدتر است، پس بایستی نیروهایی که حافظ امنیت هستند آرایش لازم را، نظم لازم را برای مقابلهی با فتنه هم بگیرند، آمادگیهای خودشان را برای فتنه هم بایستی حفظ بکنند.« 8/8/98

اگر فتنه، به معنای »امتزاج حق و باطل« باشد، پس هرچه زودتر »چشم فتنه« کورشود، آسیبهای آن برای جامعه کمتر است. »آشوب« مقدمه ی فتنه است و فتنه بستری برای ناامن کردن جامعه. ضمنا رهبر حکیم انقلاب بارها به »عمل به هنگام« تأکید کرده اند، چراکه اگر عملی در زمان خودش انجام نشود چه بسا بی خاصیت وبی تأثیر باشد. ورود با فوریت یا بهتر بگوییم، »ورود به هنگام« رهبر انقلاب در این ماجرا و حمایت ایشان از طرح سران قوا، حاکی از همین مسأله است. آشوبهای اخیر گرچه طبق اخبار منتشره، تقریبا تمام شده است، اما این به معنای پایان فتنه نیست. ملت ایران، مانند همیشه باید بیدار باشند، که امیرالمؤمنین)ع( میفرمایند:»ان اخا الحرب االرق و من نام لم ینم عنه: مرد جنگجو هميشه بيدار و هوشيار است، و هر كه از دشمن آسوده بخوابد دشمن نسبت به او نخواهد خفت.«

از این نویسنده

  • نگاهی گذرا به فلسفه حجاب

    شکرگزاری و حال خوب (قسمت سوم)

    شکرگزاری و حال خوب (قسمت چهارم)

    شکرگزاری و حال خوب (قسمت دوم)

    شکرگزاری و حال خوب قسمت اول

تماس با واحدهای اسوه

02155390120
02155482025
واحد وام، داخلی 1
واحد فرهنگی و ازدواج، داخلی 2
واحد رفاهی و خدماتی، داخلی 4
مدیریت:
02155377676
09911135529

ارتباط با ما

آدرس : تهران، میدان انقلاب، خیابان کارگر جنوبی، پایین‌تر از چهارراه لشکر، روبروی دانشگاه علامه طباطبایی (یا پمپ بنزین) کوچه شهید علی غیاثوند قیصری- بن بست آریا- پلاک 6 - زنگ سوم
ایمیل: info@osveh.org ساعت کاری موسسه: شنبه تا چهارشنبه 8 الی 16

گواهی نامه های دیجیتال اسوه

logo-samandehi

© 2023 osveh.org. All Rights Reserved

 Design & Developed by Fatima Co.