احکام خانواده

پرسش ها و پاسخ ها در ازدواج با افراد خاص


اشخاصی که از ازدواج با آنان سؤال شده است :
سؤال: مردی دو زن دارد، دختر زن اول خود را که دختر خودش نیز هست به عقد برادر زن دوم خود در می آورد، آیا صحیح است؟
جواب: صحیح است. 
سؤال: اگر مردی با زنی ازدواج کند و پسر همان مرد با دختر این زن که از شوهر قبلی است ازدواج کند، آیا صحیح است یا خیر؟
جواب: صحیح است.
سؤال: خانمی هستم که دختر خوانده ی خود را مدت یک هفته تمام شیر داده ام، آیا جایز است او را به عقد فرزندم درآورم؟
جواب: جایز نیست.
سؤال: آیا دختر خواهر رضاعی بر انسان محرم است، حکم ازدواج با او چگونه است؟
جواب: خواهرزاده ی رضاعی محرم است و ازدواج با او جایز نیست.
سؤال: مردی در حال بیماری زنی را به عقد خود در آورده و قبل از دخول در همان بیماری مرده است، در صورتی که عقد باطل باشد، آیا پسر متوفی می تواند با آن زن ازدواج کند؟
جواب: بلی پسر این مرد متوفی می تواند با این خانم بعد از فوت پدرش ازدواج کند چون ازدواج پدر کالعدم بوده است. 
سؤال: خواهر زاده می تواند با زن دائیش ازدواج نماید یا نه؟
جواب: ازدواج خواهرزاده با زن سابق دائیش بعد از گذشتن عده جائز است. 
سؤال: دایی می تواند با زن سابق خواهر زاده اش ازدواج نماید یا نه؟
جواب: ازدواج شخص با زن سابق خواهر زاده اش جائز است.
سؤال: عمو می تواند با زن برادرزاده اش ازدواج نماید یا خیر؟
جواب: بلی می تواند با زن سابق برادرزاده اش ازدواج کند.
سؤال: لوزنی رجل بامرأة هل یجوز لا بنه ان یتزوج مع بنت بنتها ام لا و هل یفرق بین ذات البعل و غیرها.
جواب: نعم یجوز – و لا فرق فی هذا الحکم بین الزنا بذات البعل و غیرها.
سؤال: مردی زن بیوه ای را که دارای یک پسر و آن پسر هم دارای زن است عقد کرده، اگر زن بیوه فوت کند آیا مرد که شوهر زن بیوه است می تواند با عروس زن بیوه ازدواج کند یا خیر؟
جواب: ازدواج شخص با زنی که عروس زوجه اش بوده و عروس خودش نسیت بعد از عده نسبت به شوهر قبل، مانعی ندارد. 
سؤال: شخصی دارای دو عیال است پسر بچه ای از عیال دوم آن شخص شیر کامل خورده و فعلا پسربچۀ مزبور قصد ازدواج با نوه دختری آن شخص که از عیال اولش بوده دارد در صورتی که پسربچه مذکور از عیال اول آن زن شیر نخورده این ازدواج مانعی دارد یا نه؟
جواب: در فرض سؤال که آن نوه از همین شوهر صاحب شیر است جایز نیست.
سؤال: دایی رضاعی و یا نسبی، شیر زنی را با شرایط کامله بخورد خواهر زاده می تواند با همان مرضعه ازدواج کند یا نه و نیز فرزندان این زن مرضعه از لحاظ حرمت و عدم آن چطور است؟
جواب: در فرض سؤال خود دایی از اولاد مرضعه محسوب است و ازدواج او با اولاد مرضعه جائز نیست به تفصیلی که در احکام رضاع مذکور است و اما ازدواج خواهرزادۀ او با مرضعه در صورتی که یکی از عناوین محرمۀ نسبی، مثل جده و امثال آن بر او منطبق نشود مانعی ندارد. 
سؤال: زنی بچه ی برادر خود را یک روز شیر داده و دو روز شیر نداده و آن روز که شیر داده یک مرتبه بیشتر نداده ولی مدت بیست روز روی هم رفته بیشتر شیر نداده در این صورت آیا مرضعه می تواند دخترش را به پسر برادر بدهد یا خیر؟
جواب: در فرض مسأله اگر پسر برادر یک شبانه روز تمام شیر خورده باشد بدون فاصلۀ غذا یا شیر دیگری با همۀ اولاد عمه، خواهر و برادر می شوند و ازدواج آنها جایز نیست و نیز اگر یک شبانه روز تمام نخورده لکن در عرض بیست روز مقداری خورده که معلوم باشد از شیر عمه گوشت در بدن او روییده یا استخوان او محکم و بزرگ شده نمی تواند دختر عمه را بگیرد.
سؤال: شخصی عیالش فوت نموده و از او بچه ای باقی مانده و این بچه را به زن مرضعه سپرده اند و مدت یک سال یا بیشتر شیر آن زن را خورده و بعد پدر این بچه با دختر بزرگ آن زن ازدواج نموده مرقوم بدارید این ازدواج چه صورت دارد؟
جواب: در فرض مسأله پدر بچه با دختر آن زن نمی تواند ازدواج کند ولی با خود آن زن می تواند ازدواج کند اگر مانعی نداشته باشد.
سؤال: جائز است زنی نوۀ دختری خود را شیر بدهد در صورتی که دخترش فوت نموده است یا نه؟
جواب: بلی در صورت فوت مادرِ بچه جایز است ولی چنانچه مرضعۀ مفروضه دختر داشته باشد شوهر دختر فوت شده نمی تواند با هیچ یک از دختران او ازدواج نماید. 
سؤال: بنده با پدرم و عمویم در یک جا زندگی می کردیم عمویم دارای چهار دختر و یک پسر بوده و پدرم سه پسر و یک دختر داشت خواهرم که فرزند اول پدرم بود با دختر سوم عمویم و بنده با پسر چهارم عمویم که یک سال از بنده کوچکتر بوده و برادر کوچکم با آخرین فرزند عمویم که دختر بوده شیر خوردیم و بنده با دختر اولین دخترعمویم که از همه ماها و اولاد عمویم بزرگتر بوده ازدواج نمودم که در معنی نوۀ دختری عمویم می باشد و در حال حاضر یک فرزند پنج سالۀ پسر هم دارم بفرمایید بنده با فرزندان عمویم و همسرم چه نسبتی داریم و آیا ازدواج ما اشکال شرعی دارد یا خیر؟
جواب: اگر شما شیر عیال عمویتان را به قدری که سبب حصول رضاع شرعی می شود و در مسأله ی 2483 و 2484 توضیح المسائل شرح داده شده خورده باشید با هیچ یک از دخترهای آن عمویتان و دخترهای دخترهای او که نوۀ عموی شما هستند نمی توانید ازدواج نمایید و اگر ازدواج کرده باشید ازدواج باطل است و فوراً باید جدا شوید و در صورت نزدیکی باید زن عده نگه دارد و اگر در این مدت که مسأله را نمی دانستید فرزندی از شما پیدا شده باشد آن فرزند حکم ولد حلال را دارد ولی اگر به مقدرای که رضاع شرعی حاصل می شود شیر نخورده باشید و یا شک داشته باشید که به آن مقدار خورده اید یا نه ازدواج شما با او جایز و صحیح است و در صورتی که فرض مسأله بعکس باشد یعنی پسر عموی شما شیر از مادر شما خورده باشد ازدواج شما با خواهر های او بی اشکال است. 
سؤال: اگر کسی با زنی ازدواج کند بعد آن زن بمیرد و یا او را طلاق بدهد می تواند با دختر او ازدواج کند یا نه؟
جواب: در صورتی که دخول کرده باشد جایز نیست و اگر دخول واقع نشده باشد جایز است.
سؤال: شخصی عیالی داشته که فوت شده و از آن عیال دختری دارد که به شوهر داده و زن دیگری گرفته و خود مرد، فوت شده آیا داماد این مرد می تواند زن دوم پدر زن را بگیرد یا نه؟
جواب: مادر زن محرم است و عیال پدر زن که مادر زن نباشد محرم نیست و ازدواج با او مانعی ندارد.
سؤال: مردی زنی گرفت و آن زن از شوهر دیگر دختری دارد واین مرد هم پدری دارد دراین صورت آیا ربیبه ی این مرد که دختر زن او باشد به پدرش محرم است یا خیر و در صورت نامحرم بودن آیا پدر آن مرد می تواند با دختر نامبرده ازدواج کند یا خیر؟
جواب: ربیبه ی پسر بر پدر محرم نیست و پدر می تواند با او ازدواج کند.
سؤال: اگر زن دختری داشته باشد که از شوهر خودش باشد در صورتی که شوهرش راضی باشد جایز است دختر را برای مردی که با این زن زنا کرده صیغه نمود یا خیر؟
جواب: دختر زن زانیه بر مرد زانی حرام ابدی است.
سؤال: اخیراً چند تن از علما پرسیده اند که آیا ازدواج پدر، با مادر زن فرزند خویش شرعاً جایز است؟ ایشان گویا فرموده اند: جایز نیست، نظر حضرت عالی چیست؟
جواب: جایز است و کسی قائل به حرمت نیست.
سؤال: آیا ازدواج دختری که به ظاهر مسلمان است ولی اهل نماز نیست، مثل ازدواج با کفار است؟
جواب: این ازدواج جایز است ولی باید تدریجاً او را دعوت به انجام واجبات نمود.
سؤال: زنا در عدّه ی عقد موقت چه حکمی دارد؟ آیا موجب حرمت ابدی می شود؟ فتوای امام در این مورد چیست؟
جواب: زنای درعدّه ی متعه مسلماً حرام است، ولی موجب حرمت ابدی آن زن نمی شود بنابراین اجرای صیغه ی عقد پس از گذشت عده اشکال ندارد و فتوای امام (ره) در تحریرالوسیله و توضیح المسائل نیز همین است.
سؤال: زنی که معلوم نیست همسرش در فلان حادثه کشته یا مفقود شده است و مدت چهار سال است که خبری از او نیست، آیا می تواند با شخص دیگری ازدواج کند؟
جواب: نمی تواند با مرد دیگری ازدواج کند، مگر این که یقین به فوت او پیدا کند یا مراجعه به حاکم شرع کرده تا او دستور تحقیق درباره ی شخص مورد نظر را صادر نماید و پس از طیّ مراحل شرعی او را طلاق دهد.
سؤال: آیا با دخترخوانده می توان ازدواج کرد؟
جواب: در صورتی که رابطه ی نسبی و سببی نداشته باشد اشکال ندارد. 
سؤال: با توجه به این که در مبحث لعان، پس از انجام تشریفات ملاعنه، رابطه ی نسبی بین پدر و ارحام پدری با فرزند قطع می شود، آیا ازدواج فرزند با عمه ی سابق خود که با لعان رابطه ی نسبی اش با این فرزند قطع شده صحیح است؟
جواب: ظاهراً اشکالی ندارد، هر چند احتیاط ترک آن است. 
سؤال: پسری از خانمی شیر خورده است خواهر این پسر می تواند با پسر آن زن شیردهنده ازدواج بکند یا نه؟
جواب: در فرض سؤال، ازدواج آن دو اشکال ندارد.
سؤال: چنان چه زن بی شوهری که شیر داشته باشد به اختیار خودش پسری را با شیر پستان خود قبل از این که دو سالش تمام شود شیر بدهد. آیا همین پسر می تواند با همین زن بی شوهر عقد دائم بکند یا خیر؟
جواب: رضاعی که موجب محرمیّت است آن است که شیر را از پستان زنی بخورد که به واسطه ی حمل شیردار شده است و در فروض سؤال که زن بدون شوهر شیرداده محرمیت حاصل نشده است.
سؤال: احتراماً به اطلاع می رساند که این جانب در سن دو ماهگی مادرم را از دست دادم و بعد از آن از سینه ی مادربزرگم که مادر پدرم می باشد شیر خوردم و شیر خوردن از سینه ی مادربزرگم تا موقعی بود که مرا از شیر گرفتند، یعنی شیر کامل از سینه ی مادربزرگم خوده ام در آن موقع مادربزرگم فرزندی روی دست داشت و آن هم از سینه ی مادرش شیر می خورد حال می خواهم بدانم که دخترعمویم که دختر پسر مادربزرگم است بر من حلال است یا خیر. ( در ضمن موقعی که من از سینه ی مادربزرگم شیر می خوردم، دختر عمویم هنوز به دنیا نیامده بود یعنی عمویم ازدواج نکرده بود)؟
جواب: در مورد سؤال ازدواج شما با دختر مذکوره صحیح نیست.
سؤال: اگر خاله، نوه ی خواهر خود را شیر دهد اشکال ایجاد می شود یا خیر؟
جواب: در فرض سؤال، آن بچه فرزند رضاعی مرضعه محسوب است، و با فرزندان مرضعه نمی تواند ازدواج کند. 
سؤال: آیا محارم سببی پس از قطع سبب باز هم محرمند؟ مثلاً مادر زن پس از این که زن را طلاق بدهند آیا باز محرم می ماند یا خیر؟ و آیا می تواند پس از طلاق زن با مادر زن ازدواج نماید یا خیر؟
جواب: در مواردی که حرمت نکاح در حال جمع بین او و زوجه است مثل خواهر زن و دختر زن غیر مدخول بها پس از قطع سبب برطرف می شود و در مورد مثال مادر زن بعد از قطع سبب نیز محرمیت باقی است و پس از طلاق زن هم ازدواج با مادر او جایز نیست.

سؤال : پسرم (از زن اول) با دختر زن دوم من ( دختر خوانده) می توانند ازدواج کنند؟
جواب : در فرض سؤال، ازدواج پسر شما از زن اول با دختر زن دوم که از شوهر اول دارد مانعی ندارد.
سؤال : مرد و زنی چندی با هم زندگی کردند و اولاد دار نشدند بدین مناسبت از هم جدا شدند و هر کدام همسری دیگر اختیار کردند و هر دو از همسران جدید خود صاحب فرزندانی شدند حال می خواهند دختران زن که از شوهر دوم دارد و پسران مرد که از زن دوم به وجود آمده  ازدواج کنند آیا جایز است یا خیر؟
جواب : ازدواج مذکور اشکالی ندارد.
سؤال : شخصی با دختر خاله ی خود (هند) که ( منکوحه ی عمرو است) زنا کرده است و بعد از مدّتی با دختر هند( که اسمش جمیله است) زنا بالجبر کرده است و بعداً جمیله را عقد کرده آیا این عقد درست است یا خیر؟ یعنی عقد با دختر مدخول بها مطلقاً حرام است یا مقیّد به عقد است؟
جواب : بنابر احتیاط واجب عقد با دختر مزنی بها اعمّ از این که مزنی بها در عقد غیر باشد یا نباشد حرام است.
سؤال : اگر کسی لواط کند غیر از مادر و دختر و خواهر مفعول اقوام و منسوبین دیگر مفعول مانند: (دختر عمو- دختر دایی- دختر خاله) بر فاعل حرام مؤبّد می شوند؟
جواب: در فرض سؤال فقط مادر و دختر و خواهر مفعول بر فاعل حرام اند و سایر منسوبین مفعول مانند دختر عمو و دختر دایی و دختر خاله به جهت لواط بر فاعل حرام نمی شوند.
سؤال :اگر خانمی به عقد موقّت پسری در آمد بعد از اختتام وقت و گذشتِ مدّت ها به عقد موقّت پدر آن پسر در آید آیا می تواند پس از اتمام وقت پدربه عقد دائم همان پسر درآید؟ و آیا عقد موقّت او با پدر مانعی نداشته ؟
جواب : در فرض سؤال، زن مذکور بر پدر آن پسر حرام مؤبد است و عقد موقت یا دائم با آن زن باطل است و در صورتی که پدر با آن زن نزدیکی کرده باشد عقد مجدد پسر با آن زن نیز باطل است و جایز نیست .
سؤال: این جانب می خواهم با دختر خاله ام ازدواج کنم، ولی مسأله ای مانع ازدواج من و او شده، و آن اینکه هنگامی که او دختر بچه ای بیش نبوده به وسیله ی پدر بزرگم – که اکنون فوت کرده – صیغه ی پدرم شده و بلافاصله همان موقع صیغه را پس می خوانند ( این عمل گویا به خاطر این بوده که خاله ام که مادر او می شود و با پدرم در یک منزل زندگی می کرده اند به پدرم محرم شود) حال می گویند این صیغه ی جاری شده مانع ازدواج من و اوست . تکلیف ما چیست؟
جواب : در فرض مذکور محرمیت حاصل است، و نمی توانید با هم ازدواج کنید.
سؤال : با صیغه ی موقت ( چند ساعته یا چند روزه ) با دختری دو ساله، آیا محرمیتی با مادر آن دختر، حاصل می شود که نتوان با آن مادر ازدواج کرد؟
جواب: اگر با شرایط ، عقد شده با مادر معقود محرمیت حاصل می شود، هر چند مدت کم باشد.
سؤال: برادر این جانب چند سال پیش همسری اختیار نمود که فقط دارای یک خواهر می باشد . پس از چندی ( به دلیل رفت و آمد برادرم به منزل خانواده و همسر و وجود خواهر زن در منزل) پدرم برای محرمیت برادرم با خواهر زنش، خواهر زن برادرم را به مدت یک ساعت صیغه ی شرعی خودش کرده و طلاق داده است . حالا این جانب قصد ازدواج با خواهر زن برادرم را دارم. متمنی است بفرمایید آیا امکان ازدواج با ایشان می باشد یا خیر؟
جواب : در فرض مسأله ازدواج شما به او صحیح نیست .
سؤال: این جانب با استفاده از مسأله ی 2429 دخترم را در سن چهار ماهگی به عقد شوهر خواهر همسرم در آوردم و به عنوان مهریه صد ریال گرفتم ( البته خاله ی دخترم – آن طور که دختر من به سن پانزده سالگی و پسر آن مرد( پسر خاله اش) به سن بیست سالگی رسیده است، بعضی می گویند : " چون دختر در آن موقع به سن تمیز نرسیده بوده و از این صیغه هم نفعی عاید او نگشته عقد آن موقع باطل بوده، و این دختر و پسر می توانند با یکدیگر ازدواج کنند"، لطفاً ما را در این مسأله راهنمایی کنید؟
جواب: تا محرز نباشد که عقد مزبور در آن موقع که واقع شد به مصلحت طفل نبوده بلکه برای او مفسده داشته، و یا آن که خاله ی دختر اجازه نداده، عقد مزبور محکوم به صحت است و ازدواج دختر و پسر در فرض سؤال صحیح نیست.
سؤال : اگر دو خواهر دختران یکدیگر را به عقد غیر دائم شوهران خود ( صیغه ی چند ساعتی ) درآورند، آیا پسران آنان در آینده می توانند با دختران خاله ی خویش ازدواج نمایند؟ یا به طور کلی دختر خاله با پسر خاله در این صورت محرم یکدیگر هستند؟
جواب: در فرض مسأله هیچ یک از پسر خاله ها نمی توانند با دختر خاله ای که به عقد پدرشان درآمده ازدواج کنند، ولی ازدواج با خواهران او مانع ندارد.
سؤال : مدتی است که تصمیم گرفته ام با دختر خاله ام ازدواج کنم، ولی پدربزرگ من هنگامی که دختر خاله ام بچه بوده او را صیغه کرده تا با مادر بچه (که خاله ام باشد) محرم شود، و پس از چند ساعت، صیغه را فسخ نموده است . کسانی که شاهد قضیه بوده اند- به جز یک نفر- می گویند: " ما نمی دانیم کدام دختر خاله ات به صیغه ی پدربزرگت در آمده " با این حال آیا من می توانم با دختر خاله ام ازدواج کنم؟
جواب : اگر معلوم است که با کدام یک از دختر خاله عقد برای محرمیت خوانده شده با همان دختر خاله محرم هستید و نمی توانید با او ازدواج کنید، و اگر معلوم نیست که عقد با کدامیک بوده با هیچ کدام از آن ها نمی توانید ازدواج کنید، ولی با هیچ کدام محرم نیستید.
سؤال: درخویشاوندی ما مردی هست که همسرش چندین سال پیش فوت نموده و از آن مرحومه چهار دختر بجا مانده است، آن مرد پس از فوت همسر اولش زن دیگری اختیار نموده، حالا قصد دارد یکی از دخترهای همسر اولش را به عقد برادر زن جدیدش در بیاورد، آیا او شرعاً می تواند چنین کاری را انجام دهد، و آیا این ازدواج صحیح است؟
جواب: ازدواج در مورد سؤال اشکال ندارد.
سؤال: زنی دختری دارد، مردی این زن را به عقد ازدواج خود در می آورد، و پس از مدتی زن را یا طلاق می دهد یا آن که زن ازدنیا می رود، در این موقع مرد دختر آن زن را که از شوهر قبل بوده است به عقد خود در می آورد، آیا چنین عقدی صحیح است؟
جواب: اگر دخول به مادر شده جایز نیست دختر او راعقد کند، و ازدواج با دختر او باطل است.
سؤال: مردی با زن بیوه ای ازدواج کرده و این زن بیوه دختر بزرگی دارد، آیا در زمانی که زن، همسر آن مرد است پسر آن مرد می تواند با دختر آن زن ازدواج کند؟
جواب : مانع ندارد.
سؤال: حدود هفت سال پیش، خواهرم با مردی که قبلاً همسر داشته ( و از آن همسرش دارای دختری بوده ) ازدواج کرده و حال دارای چهار فرزند است، دختری که شوهر خواهر من از همسر قبلی اش داشته به سن ازدواج رسیده است. با توجه با اینکه تاکنون این دختر با مادر بزرگش بوده و بعضی اوقات به دیدن پدر و زن پدرش می آمده اگر من خواسته باشم با این دختر ازدواج نمایم آیا می توانم یا نه ؟

جواب: می توانید با آن دختر ازدواج نمایید.
سؤال : من یک عمویی دارم که با برادر بزرگم همشیر بوده اند و عمویم از شیر مادرم خورده و به او محرم شده، می خواستم بدانم که دختر همین عمویم به من محرم است یا نه؟ و آیا من می توانم با او ( دختر عمویم ) ازدواج کنم یا نه ؟
جواب: چنانچه با شرایط شیر خورده است نمی توانید با دختر ازدواج نمایید.
سؤال: زنی به دختر برادر خود ده روز تمام شیر داده است، اکنون برادر آن دختر به خواستگاری دختر آن زن (دختر عمه اش) آمده، ازدواج این دختر و پسر( پسر دایی و دختر عمه) چه صورتی دارد؟ البته این پسر از عمه ی خود اصلاً شیر نخورده است؟
جواب: اشکال ندارد.
سؤال: اگر خواهر مردی از یک زنی شیر خورده باشد، آیا آن مرد می تواند با دختر آن زن ازدواج نماید؟ (ضمناً آن زن شیر دهنده ی دختر دایی این مرد است).
جواب: در فرض مرقوم، نسبت محرمیتی بین آن مرد و دختر آن زن شیر دهنده متحقق نیست و ازدواج مانع ندارد.
سؤال: یک ماه قبل از اینکه من به دنیا بیایم دختری در همسایگی ما به دنیا آمده، وقتی که من به دنیا آمدم مادرم به آن دختر با شرایط کامل شیر داده و من و آن دختر خواهر و برادر رضاعی شده ایم . بعد از یک سال در خانواده ی آن دختر دختری دیگر به دنیا آمده، حالا من و آن دختر دومی تصمیم به ازدواج داریم. می خواستم بدانم آیا من می توانم با آن دختر ازدواج کنم یا نه ؟
جواب : مانع ندارد.
سؤال: زنی دختری را در ایام رضاع مدت چهار ماه به مظنّه ی قوی روزی یک مرتبه شیر داده، و کودک بقیه ی شبانه روز را به غذا و شیر گاو و شیر مادرش می گذرانیده، آیا این نحو شیردادن موجب نشر حرمت می شود یا خیر؟ و آیا شهادت آن زن که مورد وثوق می باشد و مظنه ی قوی دارد که همه روزه شیر می داده، مُثبِتِ مقدار مزبور هست یاخیر؟ بالجمله ازدواج بین این دختر با اولاد مرضعه ی مزبور صحیح است یا باطل؟
جواب: در فرض مزبور رضاعِ موجب نشر حرمت، محقق نشده و ازدواج مانع ندارد. و تا یقین به تحقق رضاع با شرایط معتبر حاصل نشود حکم رضاع ثابت نمی شود.
سؤال: مادر کودکی پس از اینکه او را به دنیا آورده وفات نموده، و خاله ی کودک وی را نگهداری نموده و شیر داده، و پس از اینکه کودک به حد بلوغ رسیده دختر خود را به آن کودک ( که خواهر زاده اش بوده ) تزویج نموده تا ثروت و دارایی آنان نصیب دیگری نشود، و فعلاً مدت چهار سال است که ایشان ازدواج نموده و زندگی زناشویی دارند. آیا این ازدواج از نظر شرع صحیح است یا خیر؟ و آیا پسر، با آن دختر خواهر رضاعی نمی شود؟
جواب: اگر رضاع موجب نشر حرمت – به شرحی که در رساله مذکور است- متحقق شده ازدواج مزبور باطل است، و در صورت شک در آن، ازدواج محکوم به صحت است .
سؤال: دو نفر خواهر و برادر رضاعی هستند( یکی از آنان مدت چهار ماه پی در پی شیر دیگری را خورده است) آیا خواهر های آن خواهر نمی توانند با برادرهای آن برادر ازدواج کنند؟
جواب: ازدواج آنان مانع ندارد.
سؤال: اگر مادربزرگ نوه ی دختری خود را شیر بدهد، داماد او به همسرش حرام می شود،حال پس از فوت آن زن می تواند خواهر زن را بگیرد؟
جواب: نمی تواند بگیرد و مسأله از مصادیق ( لا ینکح ابوالمرتضع فی اولاد صاحب اللبن والمرضعه ) است و لو کنّ عشراً متفرقات کما فی الروایه .
سؤال: مردی بعد از دخول به زوجه مرتد شده به ارتداد فطری، اگر توبه کند می تواند مجدداً به زن رجوع کند؟
جواب: بله جایز است پس از توبه به عقد جدید به زوجه خود رجوع کند حتی در زمان عده.
سؤال: کسی با دختری ازدواج می کند، سپس با زنی دیگر ازدواج می کند، آن گاه معلوم می شود که مادرِ همسر اول همسر دوم را سه ماه شیر داده است و شرایط شیر دادن هم تکمیل است، به این شکل، آن دو زن خواهر رضاعی همدیگرند، اینک این وصلت چه حکمی دارد؟ و آن دو فرزند هم داشته باشند، تکلیف چیست ؟
جواب: در صورتی که محرز شود که مادر زوجه ی اول زوجه ی ثانیه را با شرایط رضاعِ محرّم شیرداده، نکاح با زوجه ی ثانیه باطل است و فرزند او هر چند که از وطی به شبهه متولد شده ولی با فرزندی که از نکاح شرعی متولد شده فرقی در حکم ندارد.
سؤال: کسی که با دختری زنا کرده و بکارتش را از بین برده، می تواند با او ازدواج کند؟
جواب: مانعی ندارد، ولی احتیاط واجب این است که ازدواج با وی بعد از گذشت یک حیض باشد.
سؤال: آیا محارم سببی – چون مادر زن – پس از قطع سبب باز هم محرمند؟
جواب: مادر زن حرام و محرم ابدی است و دختر زن – ولو بعد از قطع سبب به دنیا بیاید حرام و محرم ابدی است؛ پدر شوهر و فرزندان شوهر بر زن حرام و محرم ابدی هستند.
سؤال: ازدواج با نامادری زن چه صورت دارد؟
جواب: می توان ازدواج کرد.

منبع : کتاب احکام خانواده / محمد وحیدی
دیدگاه‌ها   

0 #70 Farzad 1396-11-24 18:22
سلام دختر عمویی دارم که یک بار از مادرم شیر خورده آیا میتوانم با او ازدواج کنم؟
نقل قول کردن
+1 #69 مرتضی 1396-08-24 06:32
آیا میتوان با زن دوم پدر(نامادری)که طلاق گرفته است ازدواج کرد؟
نقل قول کردن
+1 #68 Ghazale 1396-07-09 02:58
سلام
پدر مادرم از هم جدا شدن
من یه مدت به صورت مهمان رفتم خونه مادرم دوست پسر مادرم که باهاش ارتباط جنسی داشت منو دید
از من خوشش اومد
یه روز صبح خواب بودم اومد تو خونه و بزور باهام رابطه برقرار کرد از پشت
آیا من میتونم با این آقا ازدواج کنم؟
نقل قول کردن
0 #67 کمال 1396-07-04 02:41
سلام آیا میتوان با نوه ی خاله ی مادر ازدواج کرد یا خیر؟ (من مرد هستم)
نقل قول کردن
0 #66 نویسنده 1396-04-24 01:41
سلام
فرض می‌کنیم مردی دو همسر دارد.
اگر از همسر دوم جدا شود، آیا همسر دوم می‌تواند با برادر زن اول مرد ازدواج کند؟
نقل قول کردن
+1 #65 سینا ایزدی 1396-04-23 19:41
سلام. مادر من به پسر خاله ام به مدت دو هفته روزانه شیر داده است آیا من به خواهر هایش محرم هستم؟
نقل قول کردن
0 #64 صادق زاده 1396-04-06 13:28
چرا پاسخ نمیدید !
نقل قول کردن
0 #63 مدیریت سایت 1396-03-06 12:04
به نقل از سعید:
سلام ببخشیدمیخواستم بدونم مادرم ک ب یک دخترازفامیلای دورمان ب مدت 3 الی 4 روزشیرداده است میتوانم بااوازدواج کنم

سلام بستگی دارد میزان شیر چقدر باشد. اگر زیاد باشد و به میزانی باشد که ایشان به شما محرم شده باشند شما نمیتوانید با آن دختر ازدواج کنید.
نقل قول کردن
0 #62 مدیریت سایت 1396-03-06 12:03
به نقل از اسماعیل نوری:
با سلام بنده یک بار از همسرم به مدت هشت ماه جدا شدم و سپس با هم صیغه عقد جاری کردیم در زمان طلاق،همسرم در خانه ای مستاجر بود و با صاحب خانه که مردی بود که او هم از همسر خود جدا شده بود رابطه عاطفی داشته اما از داشتن نزدیکی به هم اطلاعی ندارم بعد از ازدواج مجدد با بنده باز از یکدیگر جدا شدیم و همسرم در زمان عده به نامزدی با همان مرد مستاجر درامد و بعد از عده به عقد دایم با یکدیگر درامدند از نظر فقهی ایا انها با یکدیگر حرام ابدی هستند با توجه به اینکه بنده در زمان عده به ان مرد تذکر دادم که ما دارای فرزند هستیم و قصد بازگرداندن همسر خود را دارم ولی او اعلام کرد که ما با یکدیگر نامزد هستیم و بعداز عده میخاهیم ازدواج نماییم لطفا بگویید ایا ازدواج انها صحیح است یا نه یا حرام ابدی هستند؟

چون شما متارکه نکرده بودید بلکه طلاق گرفته بودید و کاملا از هم جدا شده بودید ایشان میتوانستند بعد از زمان عده با هر فردی به غیر از شما ازدواج کنند و این امر حرام نیست.
نقل قول کردن
+1 #61 مدیریت سایت 1396-03-06 12:01
به نقل از اشکان:
سلام خواستم بدونم ازدواج من با دختری ک در نوزادی شیر مادرش را دو سه بار خوردم جایز است یا نه؟

سلام بستگی به میزان شیری که خوردید دارد! شاید دوبار خیلی کم باشد شاید میزان آن زیاد بوده باشد! باید بیشتر تحقیق کنید درباره میزان شیری که خوردید.
نقل قول کردن

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید